Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική, σε ψυχοκοινωνικά και θεραπευτικά πλαίσια αναφέρεται στην διαδικασία παροχής υπηρεσιών βοήθειας σχετικά με συναισθηματικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές,  αναπτυξιακές και οργανωτικές ανησυχίες ή πτυχές του ανθρώπου, οι όποιες μπορεί να δημιουργούν δυσλειτουργικοτητα στην προσωπική και διαπροσωπική του ζωή. Κατά την διαδικασία της συμβουλευτικής, δυο άτομα ο σύμβουλος και ο συμβουλευόμενος δημιουργούν μια σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας μέσω της οποίας ο συμβουλευόμενος αντιλαμβάνεσαι πληρέστερα παράγοντες ως προς την επίλυση προβλημάτων ενώ παράλληλα ανακαλύπτει τομείς και πτυχές ως προς την προσωπική του ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, η συμβουλευτική γονέων είναι μία διαδικασία όπου οι γονείς καθοδηγούνται και μαθαίνουν πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης των παιδιών τους και ενδυναμώνονται στο γονεϊκό τους ρόλο.

Παρέχει ένα εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης του παιδιού. Στην περίπτωση που το παιδί βρίσκεται σε κάποια θεραπεία (ατομική ψυχοθεραπεία, αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, λογοθεραπεία, κ.λ.π), συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη πορεία της θεραπείας του παιδιού καθώς μαθαίνει στους γονείς πως να παρέχουν την κατάλληλη στήριξη στο παιδί τους σε κάθε περίπτωση.

Είναι μια εξατομικευμένη μορφή θεραπείας, με βάση την κατάσταση την οποία βιώνει το άτομο. Βασική προϋπόθεση ότι ο συμβουλευόμενος επιθυμεί την έναρξη και συνεχεία αυτής της διαδικασίας ως προς την επίτευξη του όποιου στόχου έχει θέσει ο ίδιος.

Στα πλαίσια της συμβουλευτικής γονέων η διαδικασία της συμβουλευτικής  μπορεί να περιλαμβάνει τον έναν ή και τους δυο γονείς. Σε κάθε περίπτωση, το κέντρο μας καταρτίζει ένα μοναδικό θεραπευτικό σχέδιο, προσαρμοσμένο στην όποια κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης, οι συμβουλευόμενοι – γονείς  μαθαίνουν τεχνικές και εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την καλύτερη  λειτουργικότητα όλων των μελών της οικογένειας.

Scroll to Top