“Χαρακτηριστικά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες”

-Παρατηρείται χαμηλή επίδοση στη γλωσσική επεξεργασία και δυσκολεύονται να θυμηθούν πληροφορίες ιδιαίτερα αν το χρονικό διάστημα μεταξύ ερεθισμάτων είναι μεγάλο
-Η βραχύχρονή τους μνήμη παρουσιάζει περιορισμένη χωρητικότητα
-Δυσκολία στην κωδικοποίηση πληροφορίας, επιλογή και στην αποθήκευση πληροφοριών
-Παρουσιάζουν δυσκολίες στην οργάνωση του υλικού και στη χρήση στρατηγικών εσωτερικής επανάληψης
-Δε συγκρατούν πληροφορίες για το εννοιολογικό περιεχόμενο ενός κειμένου
-Μειωμένη ανάκληση και μικρότερη σε σχέση με τους τυπικούς αναγνώστες
-Ανοργάνωτη συμπεριφορά σε βαθμό και συχνότητα και διάρκεια που ξεχωρίζουν από τους συμμαθητές τους (στη σχολική τους τσάντα, στα συρτάρια της ντουλάπας τους, στον τρόπο που μελετούν τα μαθήματά τους
Scroll to Top