“Συμπεριληπτική εκπαίδευση”

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι μία πολύπλοκη και αμφιλεγόμενη έννοια. Για αυτό ακριβώς το λόγο, υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες και διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης του θέματος (Angelides, Stylianou & Gibbs, 2006 Campbell, 2002 Dyson,1999). H συμπεριληπτική εκπαίδευση σχετίζεται με την προσπάθεια υπερπήδησης των φραγμών που εμποδίζουν τη συμμετοχή και την μάθηση όλων των μαθητών, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το φύλο, το κοινωνικό υπόβαθρο, τι σεξουαλικότητα, την αναπηρία ή την επίδοσή τους (Booth & Ainscow, 1998). Παράλληλα, συμπεριληπτική εκπαίδευση εστιάζει στην αύξηση της συμμετοχής και μείωση του αποκλεισμού από τις κουλτούρες, τα αναλυτικά προγράμματα και τις κοινωνίες των σχολείων (Booth & Ainscow, 2002).
Πηγή: Αγγελίδης, Π. (2011). Παιδαγωγικές της Συμπερίληψης. Διάδραση, Αθήνα.
Scroll to Top