“Παραμύθι”

Το παραμύθι έχει πολλαπλά οφέλη:
-Συναισθηματική ωρίμανση,
-Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων,
-Ανάπτυξη φαντασίας κριτικής σκέψης,
-Αναγνώριση κοινωνικών αξιών,
-Μαθησιακή ανέλιξη και
-Βελτίωση σύνθετων εγκεφαλικών λειτουργιών.
Scroll to Top