“Μνήμη εργασίας (working memory)”

Σύμφωνα με τους Baddeley and Hitch (1994) η μνήμη εργασίας έχει τρία μέρη:
•Φωνολογικό, το οποίο αποθηκεύει ακουστικές πληροφορίες όπως λέξεις (Phonological loop),
•Οπτικοχωρικό σχέδιο που κρατά οπτικές πληροφορίες (Visuospatial sketchpad) και
•Κεντρικός εκτελεστής που κατευθύνει την προσοχή σε ερεθίσματα και καθορίζει ποια θα αποθηκευτούν στη μνήμη εργασίας και ποια όχι (Central executive).
Scroll to Top