“Κατανόηση περίπτωσης / ορισμός”

«Η/οι υπόθεση/εις για το πρόβλημα/διαταραχή του ατόμου που χρησιμοποιείται ως η βάση για την παρέμβαση. Περιλαμβάνει το ελάχιστο απαραίτητο αριθμό πληροφοριών για να επιτύχει το έργο που αφορά την καθοδήγηση της παρέμβασης» (Thompkins, 2007; p.291) Η/οι υπόθεση/υποθέσεις για τις αιτίες, τα προγενόμενα και τους μηχανισμούς συντήρησης των ψυχολογικών, διαπροσωπικών και συμπεριφορικών προβλημάτων του ατόμου…[που] συμβάλει/ ουν στην οργάνωση των πληροφοριών για το άτομο ειδικότερα στην περίπτωση που οι πληροφορίες περιλαμβάνουν αντικρουόμενα στοιχεία για τη συμπεριφορά, το συναίσθημα/διάθεση ή το περιεχόμενο των σκέψεων. Η φύση της/των υπόθεσης/ εων αυτής/ων μπορεί ποικίλει ανάλογα με το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιμοποιεί ο Ψυχολόγος Eells , 2007a σελ.4
Scroll to Top