“Εκπαιδευτική/Μαθησιακή Αξιολόγηση”

•Η εκπαιδευτική αξιολόγηση χρησιμοποιείται για να απαντήσει ένα εύρος ερωτημάτων σχετικά με την πρόοδο των μαθητών στο σχολείο:
•Σε ποιο βαθμό οι μαθητές έχουν κατανοήσει το μάθημα που έχουν διδαχθεί;
•Σε ποιο βαθμό οι μαθητές μπορούν να εφαρμόσουν αυτά που έχουν διδαχθεί σε νέες συνθήκες ή καταστάσεις;
•Ποιοι μαθητές έχουν κατακτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο;
•Ποιοι παράγοντες εμποδίζουν ένα μαθητή να πετύχει τους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος; π.χ. κάποια εξειδικευμένη μαθησιακή δυσκολία
•Είναι αποτελεσματική η διδασκαλία για να βοηθήσει έναν μαθητή να πετύχει τους μαθησιακούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος;

Scroll to Top